Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Informacje nieudostępnione w BIP:

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Formularz wniosku do pobrania w formacie PDF Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf
Opis: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku
Utworzono: 2019-08-21 14:47:08
Data dodania: 2019-08-21 09:13:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.25 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Formularz wniosku do pobrania w formacie Word Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc
Opis: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku
Utworzono: 2019-08-21 14:44:49
Data dodania: 2019-08-21 09:13:06
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Orczechowski Leszek
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Objaśnienia skrótów:
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej