Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sds-czersk.mojbip.pl.
 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.02.2022r.
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
  • Określenie celu linków
  • Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
  • Dopracowanie nagłówków i etykiet w serwisie
  • Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików
  • Uzupełnienie informacji o tłumaczu języka migowego
  • Uzupełnienie wyjaśnień do użytych skrótów
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR www.onlineocr.net/pl
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.11.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie: podmiot zewnętrzny - Agencja Informatyczna
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Orczechowski, adres poczty elektronicznej sds_czersk@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 398 88 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Informacje na temat procedury

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
 

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku mieści się na terenie Spółdzielni Inwalidów "Równość" w Czersku przy ulicy Pomorskiej 10.
Placówka jest zlokalizowana na parterze budynku z wejściem od frontu. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak schodów, wysokich progów itp.).
 

Dostępność do tłumacza języka migowego

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 52 398 88 12 lub elektronicznie na adres: sds_czersk@o2.pl.