Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, a główne cele zajęć to:

 

 1. rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny,
 3. przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości – organizowanie sobie czasu wolnego,
 4. nauczanie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie oraz rodzinie i społeczeństwie,
 5. rozwój sprawności ruchowej i manualnej,
 6. umożliwianie rozrywki i rekreacji,
 7. udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej i poradnictwa w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
 8. organizowanie pobytu uczestników w ŚDS z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych,
 9. rehabilitacja fizyczna i psychologiczna,
 10. aktywizacja w kierunku podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej,
 11. zapewnienie oparcia i pomocy rodzinom uczestników.

 

Objaśnienia skrótów:
ŚDS - Środowiskowy Dom Samopomocy