Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, a główne cele zajęć to:

1) rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny,
3) przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości – organizowanie sobie czasu wolnego,
4) nauczanie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie oraz rodzinie i społeczeństwie,
5) rozwój sprawności ruchowej i manualnej,
6) umożliwianie rozrywki i rekreacji,
7) udzielanie doraźnej pomocy przedlekarskiej i poradnictwa w przypadku zaostrzenia objawów choroby,
8) organizowanie pobytu uczestników w ŚDS z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych,
9) rehabilitacja fizyczna i psychologiczna,
10) aktywizacja w kierunku uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej,
11) zapewnienie oparcia i pomocy rodzinom uczestników.